Resultaten 9 maanden 2007

Zie ook de PDF-documenten in bijlage :

 • de volledige persmededeling (met het financieel verslag volgens IFRS-normen)
 • de kerncijfers voor de eerste 9 maanden van 2007
 • de presentatie van de resultaten voor de eerste 9 maanden van 2007

Operationeel resultaat van Solvay (925 miljoen EUR) 5% hoger
dan het uitstekend resultaat van de eerste 9 maanden van 2006
(+8% voor het 3e kwartaal)

 • Omzet  (7.206 miljoen EUR) 2% hoger (+4% in het 3e kwartaal) ondanks ongunstige wisselkoersontwikkelingen.
 • Operationeel resultaat (925 miljoen EUR) +5% hoger (+8% in het 3e kwartaal):
  • Voortgezette groei in Chemie en Kunststoffen;
  • Verbeterd resultaat voor Farmaceutische Producten: vooruitgang met 7% in het 3e kwartaal 2007 compenseert deels het zwakke resultaat in het 2e kwartaal.
 • Netto resultaat van de Groep (646 miljoen EUR) 4% minder dan voor 9 maanden 2006 (+25% in het 3e kwartaal)
 • Dividendvoorschot 0,85 EUR netto per aandeel (1,13 EUR bruto per aandeel)
 • Bevestiging van een verwacht operationeel resultaat 2007 dat vergelijkbaar is met het niveau van 2006 voor de Groep en de sector Farmaceutische Producten.

In de eerste 9 maanden van 2007 loopt de omzet op tot 7.206 miljoen EUR, een vooruitgang met 2% in vergelijking met de eerste 9 maanden van 2006 en dit ondanks het effect van de wisselkoersen. In het 3e kwartaal 2007 neemt de omzet met 4% toe en beloopt 2.399 miljoen EUR. Bij gelijke wisselkoersen zou hij met 4% zijn gegroeid (+6% voor het 3e kwartaal 2007).

De REBIT1 (925 miljoen EUR) komt 5% hoger uit dan die van de eerste  9 maanden 2006 en stijgt in het 3e kwartaal met 8% tot 309 miljoen EUR. De drie sectoren dragen bij tot die vooruitgang. De sector Farmaceutische Producten klimt met 7%; de sectoren Chemie (+5%) en Kunststoffen (+7%) blijven groeien. De operationele marge (REBIT op omzet) komt op 12,8% tegen 12,5% voor de eerste 9 maanden 2006.

Het netto Groepsresultaat (646 miljoen EUR) is 4% lager dan voor de eerste 9 maanden 2006. Het neemt met 25% toe in het 3e kwartaal van 2007, rekening houdend met de vooruitgang van het operationeel resultaat (+8% in het 3e kwartaal) en het feit dat het bedrag ook positieve niet-recurrente bestanddelen omvat ten bedrage van 52 miljoen EUR (tegen negatieve bestanddelen voor een bedrag van 32 miljoen EUR in het 3e kwartaal 2006). Ook verhogen de belastingen over de eerste 9 maanden van 2007, gelet op de vooruitgang van het resultaat in het 3e kwartaal 2007 en het eenmalige effect voor het 3e kwartaal 2007 van een wijziging in de aanslagvoet in Duitsland (negatief niet-cash effect van 44 miljoen EUR).

De cash flow2 van de eerste 9 maanden van 2007 komt op 1.035 miljoen EUR en de REBITDA3 op 1.277 miljoen EUR. De ratio netto schulden/eigen vermogen bereikt 33% eind september 2007, te vergelijken met de toestand eind september 2006.

De Raad van Bestuur van 25 oktober 2007 heeft besloten tot de betaling voor het lopende boekjaar van een netto dividendvoorschot van 0,85 EUR per aandeel (1,13 EUR bruto per aandeel).

Het operationeel resultaat van de sector Farmaceutische Producten (336 miljoen EUR) groeit met 7% in het 3e kwartaal 2007 en verbetert dus, maar het ligt nog 8% achter op dat van de eerste 9 maanden van 2006, als gevolg van het zwakke resultaat opgetekend in het 2e kwartaal. Voor het 3e kwartaal stijgt de omzet met 11% ondanks het ongunstig effect van de USD en de zware druk op de farmaceutische markt in Europa, speciaal in Frankrijk. Dit wordt inderdaad meer dan goedgemaakt door de verhoogde omzet van de belangrijkste producten, speciaal dan het uitstekend resultaat van de fenofibraten en de griepvaccins, waarvoor de inentingscampagnes in Europa vroeger zijn gestart dan in 2006. De uitgaven voor Onderzoek & Ontwikkeling (119 miljoen EUR) stijgen in het 3e kwartaal 2007 en vertegenwoordigen 17% van de omzet. Na de eerste 9 maanden van 2007 liggen ze in de lijn van de verwachte 16% van de omzet voor het jaar 2007. Het “Inspire”-besparingsplan (300 miljoen EUR tegen 2010) wordt zoals aangekondigd verder uitgevoerd. Voor 2007 in zijn geheel blijven de vooruitzichten van de sector Farmaceutische Producten zoals voorgesteld na het 1e semester van 2007 (zie bladzijde 9).

De sector Chemie blijft vooruitgaan dank zij het voor onze producten aanhoudend goede wereldwijde evenwicht tussen vraag en aanbod. De omzet (2.289 miljoen EUR) is beter dan die van de eerste 9 maanden van 2006 (+2%, net zoals die van het 3e kwartaal). Het resultaat (REBIT 276 miljoen EUR) is voor de eerste 9 maanden van 2007 8% beter (+5% in het 3e kwartaal). De  “Minerale producten”, de “Zuurstofproducten” en de “Elektrochemie” (natriumhydroxide) blijven het uitstekend doen, terwijl de chemische grondstoffen op basis van fluor zwaar onder druk blijven staan.

De sector Kunststoffen gaat verder vooruit dankzij de uitstekende prestaties in al zijn activiteiten. De omzet (2.983 miljoen EUR) stijgt met 4% (+1% in het 3e kwartaal). Het resultaat (REBIT van 349 miljoen EUR) verbetert met 11% (+7% in het 3e kwartaal), ondanks het ongunstig effect van de wisselkoersen voor USD en JPY.

“Voor het jaar 2007 in zijn geheel bevestigen wij dat wij een even puik operationeel resultaat kunnen neerzetten als vorig jaar. Wij volgen uiteraard de evolutie van de wereldwijde macro-economische context, de energieprijzen en de wisselkoers EUR/USD van zeer nabij. “

Overzicht financiële gegevens van de  SOLVAY-Groep 4

In miljoenen EUR
(behalve gegevens per aandeel, in EUR)

9 maanden 2006

9 maanden 2007

9 maanden 2007/
9 maanden 2006

3e kwartaal 2006

3e kwartaal 2007

3e kwartaal 2007/
3e kwartaal 2006

Omzet

7.049

7.206

+2%

2.305

2.399

+4%

REBIT

883

925

+5%

286

309

+8%

REBIT/omzet

12,5%

12,8%

12,4%

12,9%

Niet-recurrente bestanddelen

-119

+18

n.s.

-32

+52

n.s.

EBIT

765

944

+23%

254

361

+42%

Betaalde rente

-65

-60

-7%

-21

-22

+7%

Opbrengst uit deelnemingen

19

+24

+22%

8

+9

+21%

Winst voor belastigen

719

907

+26%

241

349

+45%

Belastingen

-150

-261

+74%

-54

-115

+113%

“Niet-voortgezette” activiteiten

103

0

n.s.

0

0

n.s.

Nettowinst van de Groep

671

646

-4%

187

233

+25%

Nettowinst (aandeel van Solvay)

649

610

-6%

181

218

+20%

Totaal  afschrijvingen

383

388

+1%

118

137

+16%

REBITDA

1.229

1.277

+4%

403

427

+6%

Cash flow

1.054

1.035

-2%

305

370

+21%

(per aandeel, in EUR)      

Nettowinst per aandeel5

7,85

7,38

-6%

2,19

2,63

+20%

Netto schulden/eigen vermogen-ratio

33%

33%

 

 

Bemerkingen bij het overzicht van de financiële gegevens van de Solvay-groep

De niet-recurrente bestanddelen belopen 18 miljoen EUR in de eerste 9 maanden van 2007, tegenover -119  miljoen EUR voor dezelfde periode in 2006. Zij behelzen enerzijds niet-recurrente opbrengsten, waaronder de meerwaarde op de Sofina-aandelen (54 miljoen EUR) en op de verkoop van inschrijvingsrechten op de kapitaalverhoging van Fortis (37 miljoen EUR). Voorts omvatten zij ook de niet-recurrente kosten voor herstructureringen in de sector Farmaceutische Producten als onderdeel van de uitvoering van het “INSPIRE”6-project (26 miljoen EUR) en de waardevermindering van een actief (project odiparcil) in de sector Farmaceutische Producten tengevolge van een herschikking van de prioriteiten van Onderzoek & Ontwikkeling.

Solvay verkoos een deel van de inschrijvingsrechten op de kapitaalverhoging van Fortis te verkopen om een gedeeltelijke inschrijving te kunnen financieren (ongeveer 2,5 miljoen nieuwe aandelen).

De betaalde rente bedraagt 60 miljoen EUR. Eind september 2007 is de financiële schuld voor ongeveer 94% gedekt en dit tegen een gemiddelde vaste rentevoet van 5,5% met een “duration” van iets minder dan 8 jaar.

Als gevolg van de verlaging van het belastingtarief in Duitsland zijn uitgestelde belastingvorderingen verminderd die een eenmalige last vormen van 44 miljoen EUR in het 3e kwartaal zonder cash-effect. Door deze eenmalige last én de verbeterde resultaten lopen de belastingen sterk op voor de eerste 9 maanden van 2007 en bedragen zij 261 miljoen EUR. Op te merken valt dat de meerwaarden uit de participaties in Fortis en Sofina niet belastbaar zijn. De gemiddelde aanslagvoet bedraagt 29% (tegenover 21% over de eerste 9 maanden van 2006) wat in de lijn ligt van ons verwachting op middellange termijn van 30%.

In de eerste 9 maanden van 2007 is er geen resultaat van niet-voortgezette activiteiten, terwijl dit in 2006 nog 103 miljoen EUR na belasting was door de verkoop in maart van de industriële folies.

De nettowinst van de Groep komt op 646 miljoen EUR, tegenover 671 miljoen EUR na de eerste 9 maanden van 2006. De nettowinst per aandeel komt na 9 maanden van 2007 op 7,38 EUR (2,63 EUR in het 3e kwartaal 2007) te vergelijken met 7,85 EUR voor dezelfde periode in 2006 (2,19 EUR in het 3e kwartaal 2006).

De cashflow komt op 1.035 miljoen EUR en de REBITDA op 1.277 miljoen EUR. De afschrijvingen (388 miljoen EUR) blijven ongeveer op hetzelfde peil (+1%) in vergelijking met de eerste 9 maanden van 2006.

Het eigen vermogen beloopt 4.539 miljoen EUR eind september 2007, een lichte stijging tegenover eind 2006. De netto schuld van de Groep eind september 2007 (1.498 miljoen EUR) verhoogt met 241 miljoen EUR in vergelijking met 31 december 2006 en is vergelijkbaar met die van de eerste 9 maanden van 2006. De stijging van het bedrijfskapitaal ten opzichte van 31 december 2006 vloeit hoofdzakelijk voort uit de seizoengevoeligheid van de omzet en een daling van de kortlopende verplichtingen door de betaling in de loop van het jaar van “milestones” en “earn-outs” in verband met de acquisitie van Fournier. De verhouding netto schuld/eigen vermogen bedraagt 33% eind september 2007 en is vergelijkbaar met die van eind september 2006 en de 28% op het einde van 2006. Deze toestand weerspiegelt het beleid van de Groep die een gezonde financiële basis wil in overeenstemming met het streven nooit langdurig een ratio netto schuld/eigen vermogen te hebben die de 45% overtreft.

De Raad van Bestuur van 25 oktober 2007 heeft besloten tot de betaalbaarstelling voor het lopende boekjaar van een netto dividendvoorschot van 0,85 EUR per aandeel (1,13 EUR bruto per aandeel), wat neerkomt op 40% (afgerond) van het totaal van het vorige dividend, op basis van de berekeningsmethode waartoe de Raad van Bestuur besloten heeft in oktober 2006. Dit dividendvoorschot (coupon nr. 79), dat op 17 januari 2008 zal worden uitbetaald, komt in mindering op het totale dividend voor het boekjaar 2007 dat de Raad van Bestuur op 14 februari 2008 zal voorstellen ter goedkeuring door de Gewone Algemene Vergadering van 13 mei 2008. We herinneren er hier aan dat het dividendbeleid van de Groep streeft naar een dividendverhoging wanneer dit mogelijk is en dat men het dividend zo mogelijk niet verlaagt. In de afgelopen 26 jaar is het dividend geleidelijk verhoogd en is nooit verminderd.

RESULTATEN PER SEGMENT 7

In miljoenen EUR

9 maanden 2006

9 maanden 2007

9 maanden 2007/
9 maanden 2006

 3e kwartaal 2006

3e kwartaal 2007

3e kwartaal 2007/
3e kwartaal 2006

Omzet GROEP

7.049

7.206

+2%

2.305

2.399

+4%

Farmaceutische Producten

1.934

1.935

+0%

614

683

+11%

Chemie

2.255

2.289

+2%

746

761

+2%

Kunststoffen

2.860

2.983

+4%

944

954

+1%

“Corporate en ondersteuning van activiteiten”8

0

0

0

0

REBIT GROEP

883

925

+5%

286

309

+8%

Farmaceutische Producten

365

336

-8%

122

130

+7%

Chemie

255

276

+8%

83

87

+5%

Kunststoffen

315

349

+11%

97

104

+7%

“Corporate en ondersteuning van activiteiten”8

-52

-35

-32%

-17

-12

-27%

REBITDA GROEP

1.229

1.277

+4%

403

427

+6%

Farmaceutische Producten

439

411

-6%

146

155

+6%

Chemie

380

398

+5%

125

129

+2%

Kunststoffen

453

495

+9%

145

153

+5%

“Corporate en ondersteuning van activiteiten”8

-43

-27

-38%

-14

-10

-29%

 

1 Operationeel resultaat, dit wil zeggen de EBIT vóór niet-recurrente bestanddelen
2 Netto resultaat plus totaal der afschrijvingen
3 REBITDA: REBIT,vóór recurrente afschrijvingen
4 Rekeningen waarop Deloitte  een beperkt onderzoek heeft uitgevoerd
5 Berekend op basis van het gewogen gemiddelde van het aantal aandelen in de periode, na aftrek van de eigen aandelen teruggekocht ter dekking van de aandelenoptieprogramma’s of in totaal 82.645.612 aandelen in de eerste 9 maanden van 2006 en 82.706.652 aandelen in de eerste 9 maanden van 2007.
6 zie ook het commentaar op bladzijde 7.
7 Het resultaat per segment omvat het resultaat van de drie sectoren van de Groep alsook de “Corporate en Ondersteuning van activiteiten”.
8 Niet-toegewezen bestanddelen na meer rechtstreekse toewijzingen vanaf 2007.

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *