Resultaten 9 maanden 2006

De volledige persmededeling (met het financieel verslag volgens IFRS-normen) en het volledig verslag van de commissaris revisor, vindt u in de PDF-documenten in bijlage.

Uitstekend resultaat van de Solvay-groep
over eerste 9 maanden van 2006
weerspiegelt de aanhoudende groei in het 3e kwartaal

  • Groei met 13% van de omzet (7.049 miljoen EUR)
  • Groei met 31% van het operationeel resultaat (883 miljoen EUR)
  • Groei in de drie sectoren : Farmaceutische producten, Chemie en Kunststoffen
  • Netto Groepsresultaat (671 miljoen EUR) benadert sterk dat van de eerste 9 maanden van 2005, al wegen de niet-operationele bestanddelen veel minder zwaar door.

De omzet komt na de eerste 9 maanden van 2006 13% hoger uit (+5% voor het 3e kwartaal van 2006) en bereikt 7.049 miljoen EUR. De omzet stijgt in de eerste 9 maanden van 2006 in elk van de drie sectoren: Farmaceutische Producten +24%, Chemie +9% en Kunststoffen +10%.

De REBIT (883 milljoen EUR) neemt met 31% toe in de eerste 9 maanden van 2006, in vergelijking met de eerste 9 maanden van 2005 (+15% in het 3e kwartaal 2006). De operationele marge (REBIT op omzet) bereikt 13%, een verhoging ten opzichte van de 11% in 2005.

Voor de 9 eerste maanden van 2006 beloopt het netto Groepsresultaat 671 miljoen EUR. In het 3e kwartaal van 2006 stijgt het met 6% tot 187 miljoen EUR. Over de eerste 9 maanden van 2006 bevat dit resultaat een netto meerwaarde van 103 miljoen EUR (aan “niet-voortgezette” activiteiten) op de verkoop van de activiteit industriële folie uitgevoerd in het 1e kwartaal van 2006 en een negatief saldo van niet-recurrente bestanddelen ten bedrage van 119 miljoen EUR (vooral herstructureringskosten).  Er weze aan herinnerd dat het resultaat voor de eerste 9 maanden 2005 een bedrag van 454 miljoen EUR opbrengst bevatte uit niet voortgezette activiteiten en een negatief saldo van niet-recurrente bestanddelen van 295 miljoen EUR.

De cash flow1  van de eerste 9 maanden van 2006 bedraagt 1.054 miljoen EUR en de REBITDA  1.229 miljoen EUR. De verhouding netto schulden/eigen vermogen bedraagt 33% op het einde van september 2006 (tegen 43% op het einde van het jaar 2005).

De omzet van de Sector Farmaceutische Producten3  (1.934 miljoen EUR) groeit over de eerste 9 maanden van 2006 met 24% De omzet voor het 3e kwartaal 2006 werd vooral beïnvloed door het aflopen van de marketingrechten van Pantoloc®) in mei 2006 (omzet in het 3e kwartaal 2005 van 44 miljoen EUR) en daalt met 4% in vergelijking met het 3e kwartaal 2005. Naast de opmerkelijke vooruitgang in cardiometabolica over de eerste 9 maanden van 2006, met een verkoop van 323 miljoen EUR voor de ‘blockbuster’ fenofibraat, zit de verkoop van de belangrijkste producten van Solvay Pharmaceuticals sterk in de lift. De onderzoeksinspanningen, 306 miljoen EUR (16% van de omzet), zijn in de eerste 9 maanden van 2006 aanzienlijk toegenomen (+30%). Met een operationeel resultaat van 122 miljoen EUR in het 3e kwartaal van 2006 is het resultaat van de sector Farmaceutische Producten in de eerste 9 maanden van 2006 uitzonderlijk hoog en bereikt 365 miljoen EUR. Over het hele jaar 2006 zullen resultaat en marges van Solvay Pharmaceuticals een sterke vooruitgang kennen tegenover die van 2005 en de sector vertrouwt erop de tegen het jaar 2010 vooropgestelde doelstellingen van het project « INSPIRE »4 te kunnen realiseren.  Dit bevestigt het succes van Fournier’s integratie in de groep.

De omzet van de sector Chemie groeit met 9% over de eerste 9 maanden van 2006 (+6% in het 3e kwartaal 2006). Het resultaat, REBIT van 255 miljoen EUR, stijgt met 10% in de eerste 9 maanden van 2006 in vergelijking met de eerste 9 maanden van 2005 (+20% in het 3e kwartaal van 2006). Dit mooie resultaat is te danken aan het aanhoudend gunstig wereldwijde evenwicht tussen vraag en aanbod, en dit bij energiekosten die zeer hoog blijven. De “Minerale Producten” gaan erop vooruit en de “Zuurstofproducten” kunnen opnieuw met een mooi resultaat uitpakken, en met een verbetering in de loop van het 3e kwartaal . Voor de activiteit “elektrochemie” (natriumhydroxide) en fluorproducten is er achteruitgang, vooral bij de fluoractiviteit.

De omzet van de sector Kunststoffen groeit met 10% in de eerste 9 maanden van 2006 (+10% in het 3e kwartaal 2006). Door de groei bij de Specialiteiten (Speciale Polymeren en Inergy Automotive Systems) over de eerste 9 maanden van 2006 kan de sector Kunststoffen een resultaat optekenen (315 miljoen EUR) dat 6% beter is dan het uitstekende resultaat over de eerste 9 maanden van 2005. In het 3e kwartaal 2006 is het resultaat 26% beter, dank zij de sterke groei bij de Vinylproducten.

 

“Rekening houdend met het over het algemeen gunstige bedrijfseconomische klimaat, de steeds rijkere activiteitenportefeuille en de volgehouden inspanningen om zijn concurrentiepositie te verbeteren zal Solvay over het hele jaar 2006 een goede vooruitgang boeken van de omzet en het operationeel resultaat.”

Overzicht financiële gegevens van de SOLVAY-Groep5

 

 

In miljoenen EUR
(behalve gegevens per aandeel, in EUR)

 9 maanden 2005

9 maanden 2006

9 maanden 2006 /
9 maanden 2005

 3e kwartaal 2005

3e kwartaal 2006

3e kwart. 2006/
3e kwart. 2005

Omzet

6.238

7.049

+13%

2.199

2.305

+5%

REBIT

676

883

+31%

249

286

+15%

Niet-recurrente bestanddelen

-295

 -119

-60%

-14

-33

+136%

EBIT

381

764

+101%

235

253

+8%

Financieringskosten

-60

-65

+8%

-22

-20

-10%

Belastingen

-115

-150

+30%

-48

-53

+10%

“Niet-voortgezette” activiteiten

+454

+103

-77%

+3

0

n.s.

Opbrengst uit deelnemingen

+24

+19

-21%

+8

+7

-13%

Netto resultaat van de Groep

685

671

-2%

176

187

+6%

Netto resultaat (aandeel van Solvay)

665

649

-2%

173

181

+5%

Totaal  afschrijvingen

335

383

+14%

116

118

+2%

REBITDA

978

1.229

+26%

356

403

  +13%

Cash flow

1.020

1.054

 +3%

292

305

+4%

(per aandeel, in EUR)

Netto resultaat per aandeel6

8,01

7,85

-2%

2,08

2,19

+5%

Netto schulden/eigen vermogen-ratio

46%

33%

Bemerkingen bij het overzicht van de financiële gegevens van de Solvay-groep

De niet-recurrente bestanddelen vertonen over de eerste 9 maanden van 2006 een negatief saldo van 119 miljoen EUR. Dit bedrag bevat :

  • de meerwaarde van 75 miljoen EUR op de verkoop in het 2e kwartaal van 49,6% van de Financière Keyenveld nv (participatie Sofina nv);
  • 106 miljoen EUR herstructureringskosten, hoofdzakelijk geboekt in het 1e kwartaal 2006 als onderdeel van de uitvoering van de doelstellingen van de sector Farmaceutische Producten tegen het jaar 2010 (project « INSPIRE »7);
  • 49 miljoen EUR kosten voor herstructureringen en bijkomende voorzieningen voor allerlei geschillen, vooral in de sector Chemie,
  • evenals 37 miljoen EUR in verband met de afschrijving en reorganisatie van de activiteiten in barium- en strontiumcarbonaat, die te lijden hebben onder zware concurrentiële druk.

De financieringskosten belopen 65 miljoen EUR. De financiële schuld is op het einde van september 2006 geheel ingedekt tegen vaste rentevoet. Dit is het resultaat van de uitgifte in mei, voor een bedrag van 500 miljoen EUR, van een hybride, niet-verwaterend financieel instrument, met uitbetaling van een vaste interest voor de eerstvolgende 10 jaren. Door deze uitgifte kon de Groep zijn financiële structuur verstevigen, daarbij gebruik makend van gunstige voorwaarden op de kapitaalmarkt.

De belastingen bedragen 150 miljoen EUR voor de eerste 9 maanden van 2006, wat neerkomt op een tarief van 21%, rekening houdend met belastingkredieten in Duitsland en Spanje in het 1e kwartaal en in Frankrijk in het 3e kwartaal en met de niet belastbare meerwaarde op de verkoop in het 2e kwartaal, van 49,6% van de Financière Keyenveld nv. Dit bedrag aan belastingen is niet vergelijkbaar met dat in dezelfde periode van vorig jaar, omdat in 2005 belangrijke voorzieningen werden aangelegd, die voor een deel niet fiscaal aftrekbaar waren.

Het resultaat van de niet-voortgezette activiteiten bevat in de eerste 9 maanden van 2006 de netto opbrengst en de netto meerwaarde (103 miljoen EUR) op de verkoop in maart 2006 van de activiteit industriële folie aan Renolit. Ter herinnering: in de eerste 9 maanden van 2005 betrof dit de netto meerwaarde (443 miljoen EUR) op de verkoop op 6 januari 2005 van de Amerikaanse en Europese participatie van Solvay in de activiteit hogedichtheidspolyethyleen aan BP en het netto resultaat van de activiteiten in industriële folie.

Bij de inkomsten uit deelnemingen gaat het om dividenden betaald door Fortis en Sofina. Voor Fortis betreft het het dividendsaldo van het boekjaar 2005, uitbetaald in het 2e kwartaal 2006 en het dividendvoorschot over het boekjaar 2006, uitbetaald in het 3e kwartaal van 2006.

Het netto resultaat van de Groep komt op 671 miljoen EUR en benadert het resultaat van de eerste 9 maanden van 2005. Het netto resultaat per aandeel bedraagt voor  de eerste 9 maanden van 2006 7,85 EUR (2,19 EUR in het 3e kwartaal 2006), in vergelijking met 8,01 EUR voor dezelfde periode in 2005 (2,08 EUR in het 3e kwartaal 2005).

De afschrijvingen belopen 383 miljoen EUR, een stijging van 14% in vergelijking met die van de eerste 9 maanden van 2005. De cash flow komt op 1.054 miljoen EUR en is toegenomen met 3%. De REBITDA bedraagt 1.229 miljoen EUR. Dat is een toename met 26%, rekening houdend met de sterke vooruitgang van het operationeel resultaat.

Eind september 2006 beloopt het eigen vermogen 4.420 miljoen EUR, een toename met 500 miljoen EUR in vergelijking met het einde van het jaar 2005. De netto schuld van de Groep is per 30 september 2006 (1.454 miljoen EUR) met 227 miljoen EUR gedaald in vergelijking met die van 31 december 2005. De verhouding netto schuld/eigen vermogen komt op 33%, een daling in vergelijking met eind 2005, toen die 43% bedroeg.

RESULTATEN PER SEGMENT8

 

In miljoenen EUR

9 maanden 2005

9 maanden 2006

9 maanden 2006 /
9 maanden 2005

 3e kwartaal 2005

3e kwartaal  2006

3e kwartaal 2006/
3e kwartaal 2005

Omzet GROEP

6.238

7.049

+13%

2.199

2.305

+5%

Farmaceutische Producten

1.556

1.934

+24%

639

614

-4%

Chemie

2.077

2.255

+9%

704

746

+6%

Kunststoffen

2.605

2.860

 +10%

857

945

+10%

Niet-toegewezen bestanddelen

REBIT GROEP

676

883

 +31%

249

286

+15%

Farmaceutische Producten

194

365

+88%

118

122

+3%

Chemie

232

255

+10%

69

83

+20%

 Kunststoffe

296

315

+6%

78

98

+26%

Niet-toegewezen bestanddelen

-46

-52

 +13%

-16

-17

+6%

REBITDA GROEP

978

1.229

26%

356

403

13%

Farmaceutische Producten

241

439

+82%

138

146

+6%

Chemie

349

380

+9%

109

125

+15%

Kunststoffe

425

453

+7%

122

146

+20%

Niet-toegewezen bestanddelen

-37

-43

+16%

-13

-14

+8%

1     Netto resultaat plus totaal der afschrijvingen.
2    REBITDA : REBIT voor recurrente afschrijvingen.
3    In het resultaat van de sector Farmaceutische Producten zijn de resultaten van Fournier Pharma sinds 1 augustus 2005 opgenomen.
4    Zie ook het commentaar op pagina 7.
5    Rekening waarop Deloitte een beperkt nazicht heeft uitgevoerd.
6    Berekend op basis van het gewogen gemiddelde van het aantal aandelen in de periode, na aftrek van de eigen aandelen teruggekocht ter
dekking van de aandelenoptie-programma’s of in totaal 82.983.272 aandelen voor de eerste 9 maanden van 2005 en 82.672.658 aandelen voor de eerste 9 maanden van 2006.
7   Zie ook het commentaar op pagina 7.
8
    Het resultaat per segment omvat het resultaat van de drie sectoren van de Groep alsook de niet-toegewezen bestanddelen..

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *