1e kwartaal 2008 resultaten

Zie ook de PDF-documenten in bijlage :

 • de volledige persmededeling (met het financieel verslag volgens IFRS-normen)
 • de kerncijfers van het 1e kwartaal van 2008
 • de presentatie van de resultaten van het 1e kwartaal van 2008

Operationeel resultaat van de Solvay-groep
in het 1e kwartaal 2008 : – 8%
in vergelijking met het hoge niveau van het 1e kwartaal 2007
Stijging met +12% vergeleken met het 4e kwartaal 2007

Het netto Groepsresultaat (220 miljoen EUR) 1% hoger

 • Omzet  (2.374 miljoen EUR) stabiel (+3% bij constante wisselkoersen) : opmerkelijk effect van de sterke euro
 • Operationeel resultaat (300 miljoen EUR) :
  -8% in vergelijking met het hoge peil van het 1e kwartaal 2007 maar +12% in vergelijking met dat van het 4e kwartaal 2007

  • Farmaceutische producten  (+9%) : vooruitgang voor de belangrijkste geneesmiddelen en diverse inkomsten, belangrijke O&O-inspanningen.
  • Chemie (-11%) : de vraag houdt goed stand, maar de prijsverhogingen compenseren niet volledig de hogere productiekosten
  • Kunststoffen (-25%) : over het algemeen houdt de vraag goed stand maar in Europa dalen de “spreads” voor Vinylproducten.

De omzet van de Groep (2.374 miljoen EUR) is in het 1e trimester van 2008 stabiel in vergelijking met die van het 1e trimester 2007. De vraag naar onze belangrijkste industriële producten is over het algemeen goed gebleven, maar ongunstige wisselkoerseffecten wegen op de ontwikkeling van de omzet. Bij constante wisselkoersen zou hij met 3% gestegen zijn. De omzet van de sectoren Farmaceutische Producten en Chemie stijgt, respectievelijk met 4% en 1%; die van de sector Kunststoffen zakt met 3%.

Het operationeel resultaat van de Groep (REBIT1 ; 300 miljoen EUR) komt 8% lager uit dan het hoge niveau van het 1e kwartaal 2007 maar is 12% hoger dan dat van het 4e kwartaal van 2007. De operationele marge (REBIT op omzet) bedraagt 12,6% tegenover 13,7% voor het 1e kwartaal van 2007 en 11,3% voor het 4e kwartaal 2007.

Het netto resultaat van de Groep (220 miljoen EUR) stijgt (+1%) in vergelijking met dat van het 1e trimester 2007.

De cash flow2  van het 1e trimester 2008 bedraagt 332 miljoen EUR (-3%) en de REBITDA3  beloopt 411 miljoen EUR   (-7%). De verhouding netto schuld/eigen vermogen bereikt 33% einde maart 2008, en is daarmee identiek aan die van einde maart 2007.

De omzet van de sector Farmaceutische Producten (653 miljoen EUR) neemt toe met 4% in vergelijking met die van het 1e kwartaal 2007, ondanks het ongunstige USD-effect. Bij gelijke wisselkoersen zou hij met 10% gegroeid zijn. De omzet van de belangrijkste producten, vooral die van het geneesmiddel Androgel® en die van de fenofibraten, alsook de omzet in de opkomende landen is erop vooruitgegaan. Het operationeel resultaat  (136 miljoen EUR) is met 9% gestegen in vergelijking mlet dat van het 1e trimester 2007. Hierin zitten enerzijds de toegenomen uitgaven voor O&O (verhoogd met 26 miljoen EUR; 17,9% van de omzet tegenover 14,6% in het 1e trimester 2007) en anderzijds diverse inkomsten (41 miljoen EUR) uit de verkoop van een niet-strategisch product en de ontvangst van een “milestone”, verbonden aan Luvox®CR. In het 1e kwartaal van 2008 is Solvay Pharmaceuticals uitgaven beginnen doen in verband met de lancering van Simcor®4 , vanaf de maand april 2008, voor de gezamenlijke promotie van dit geneesmiddel met Abbott in de Verenigde Staten.

Het resultaat van de sector Chemie wordt in het 1e kwartaal 2008 gekenmerkt door enerzijds een over het algemeen aanhoudende vraag en anderzijds door de gestegen productie- en distributiekosten, gedeeltelijk gecompenseerd door prijsstijgingen. De omzet (763 miljoen EUR) blijft goed (+1%) terwijl het operationeel resultaat (763 miljoen EUR) daalt met 11%.  Het resultaat van de “Mineralen” gaat erop vooruit. Bij de “Elektrochemie” blijft natriumhydroxide op een hoog niveau maar de andere chloorproducten kennen een scherpe daling. De fluorchemische grondstoffen beginnen het beter te doen dankzij de herstructurering. De “zuurstofproducten” ondergaan het effect van de gewijzigde consolidatie na de verkoop van de caprolactones in 2007 en de druk op de prijs van waterstofperoxide in Europa.

De omzet (959 miljoen EUR) van de sector Kunststoffen daalt met 3% in het 1e kwartaal van 2008, voor een deel door de veranderde consolidatie na de verkoop van Solvay Engineered Polymers in februari 2008. De vraag blijft over het algemeen goed, zowel voor de Vinylproducten als voor de Specialiteiten, maar de evolutie van de USD weegt op de omzet. De REBIT (90 miljoen EUR) vermindert met 25% in vergelijking met het hoge peil dat gehaald werd in het 1e trimester van 2007.  De hogere productiekosten in de Europese vinylactiviteiten konden niet in de prijzen worden doorberekend wegens de Amerikaanse import van PVC die in de hand werd gewerkt door de zwakke USD.

Vooruitzichten : “De maatregelen genomen om het concurrentievermogen te verbeteren en onze gediversifieerde portefeuille, zowel op het gebied van activiteiten als op het gebied van geografische aanwezigheid, laten de Groep toe weerstand te bieden aan een minder gunstige macro-economische omgeving.  In 2008 zou het operationeel resultaat van de sector Farmaceutische Producten het recordniveau van 2007 moeten overtreffen; de industriële activiteiten zouden niet de prestaties herhalen van het voorgaande jaar.  In zijn geheel voor het jaar 2008 en rekening houdend met de huidige koers van de USD zal de groep Solvay wellicht niet de recordresultaten van het jaar 2007 bereiken.”

Overzicht financiële gegevens van de SOLVAY-Groep

 

In miljoenen EUR
(behalve gegevens per aandeel, in EUR)

1e kwartaal 2007

1e kwartaal 2008

1e kwartaal 2008/ 1e kwartaal 2007

Omzet

2.372

2.374

0%

REBIT

325

300

-8%

REBIT/omzet

13,7%

12,6%

Niet-recurrente bestanddelen

-8

+9

n.s.

EBIT5

317

308

-3%

Betaalde rente

-19

-30

+55%

Opbrengsten uit deelnemingen

Winst voor belastingen

298

279

-6%

Belastingen

-79

-59

-26%

“Niet-voortgezette” activiteiten

Nettowinst van de Groep

218

220

+1%

Nettowinst (aandeel van Solvay)

209

208

0%

Totaal afschrijvingen

124

113

-9%

REBITDA

440

411

-7%

Cash flow

342

332

-3%

(per aandeel, in EUR)

Nettowinst per aandeel  6

2,53

2,49

-2%

Netto schulden/eigen vermogen-ratio

33%

33%

Toelichtingen bij het overzicht van de financiële gegevens
van de Solvay-groep

De niet-recurrente elementen bedragen 9 miljoen EUR in het 1e kwartaal 2008 tegenover -8 miljoen EUR in het 1e kwartaal van 2007. Hierin zitten vervat: de meerwaarde voor belastingen (29 miljoen EUR) op de verkoop van Solvay Engineered Polymers in de Verenigde Staten en voorts in de sector Farmaceutische Producten de herstructureringskosten voor het “INSPIRE”-project (13 miljoen EUR).

De kosten van netto schulden komen op 30 miljoen EUR. Ze zijn toegenomen als gevolg van een welbepaalde financiële last voortkomend uit de contractueel verplichte interest op de mijlpaalbetaling aan de vroegere aandeelhouders van Fournier. Deze specifieke verplichtig buiten beschouwing gelaten, bevindt de betaalde rente zich op hetzelfde peil als in het 1e trimester van 2007. De financiële schuld is einde maart 2008 voor 93% gedekt, tegen een gemiddelde vaste rentevoet van 5,4% en met een looptijd van 7,5 jaar.

De belastinglasten komen voor het 1e kwartaal van 2008 op 59 miljoen EUR. Ze weerspeiegelen de evolutie van het resultaat en een belastingkrediet in Italië (8 miljoen EUR). Hierdoor komt de aanslagvoet op 21%.

Het netto resultaat van de Groep (220 miljoen EUR) klimt met 1% in vergelijking met dat van het 1e kwartaal van 2007. De belangen van derden komen op 12 miljoen EUR, tegenover 9 miljoen EUR in het 1e kwartaal 2007, als gevolg van de gunstige evolutie van de opbrengsten uit deelnemingen waarin ook derden zijn betrokken. Zo bedraagt het netto resultaat per aandeel 2,49 EUR in het 1e trimester 2008 (tegenover 2,53 EUR in het 1e kwartaal van 2007).

De cash flow bedraagt 332 miljoen EUR (-3%) en de REBITDA beloopt 411 miljoen EUR (-7%).  De afschrijvingen (113 miljoen EUR) dalen met 9 miljoen EUR in vergelijking met het 1e trimester2007, dat hoge niet recurrente afschrijvingen omvatte.

Het eigen vermogen komt einde maart 2008 op 4.490 miljoen EUR, een daling met 182 miljoen EUR in vergelijking met einde maart 2007, wat te maken heeft met de wisselkoersevolutie. De netto schuld van de Groep einde maart 2008 (1.476 miljoen EUR) vermindert met 86 miljoen EUR in vergelijking die van einde maart 2007 (1.561 miljoen EUR).  De verhouding netto schuld/eigen vermogen bedraagt 33% einde maart 2008, en is identiek aan die van einde maart 2007. Deze situatie weerspiegelt het beleid van de Groep die een gezonde financiële situatie nastreeft, waarbij de verhouding nettoschuld/eigen vermogen niet langdurig de 45% mag overschrijden.

De Raad van Bestuur van 14 februari 2008 heeft beslist de Gewone Algemene Vergadering van 13 mei 2008 de uitbetaling voor te stellen van een netto dividend van 2,20 EUR per aandeel (bruto 2,9333 EUR per aandeel) ofwel een stijging met 4,8% in vergelijking met 2006.  Op basis van de slotkoers einde april (94.4 EUR) vertegenwoordigt dit een bruto dividendrendement van 3,1% en een netto dividendrendement van 2,3%.  Dit hogere dividend strookt met het dividendbeleid van de Groep dat erin bestaat het dividend te verhogen telkens wanneer dit mogelijk is en het indien mogelijk ook niet te verminderen. Zo is het dividend in de voorbije 26 jaar geleidelijk verhoogd en nooit verminderd.
Rekening houdend met het voorschot van 0,85 EUR netto per aandeel (coupon nr. 81), dat betaald werd op 17 januari 2008, zal het dividendsaldo over het boekjaar 2007, ofwel 1,35 EUR netto per aandeel (coupon nr. 82), op 20 mei 2008 worden uitbetaald.

RESULTATEN PER SEGMENT 7

In miljoenen EUR

1e kwartaal 2007

1e kwartaal 2008

1e kwartaal 2008 / 1e kwartaal 2007

Omzet GROEP 8

2.372

2.374

0%

Farmaceutische Producten

625

653

+4%

 Chemie

755

763

+1%

 Kunststoffen

992

959

-3%

“Corporate en Ondersteuning van activiteiten”

 REBIT Groep

325

300

-8%

Farmaceutische Producten

124

136

+9%

Chemie

93

83

-11%

 Kunststoffen

120

90

-25%

“Corporate en Ondersteuning van activiteiten”

-12

-9

-22%

 REBITDA Groep

440

411

-7%

Farmaceutische Producten

150

160

+7%

 Chemie

132

122

-8%

Kunststoffen

167

136

-19%

“Corporate en Ondersteuning van activiteiten”

-9

-7

-24%

1  Operationeel resultaat, dit wil zeggen: EBIT voor niet-recurrente bestanddelen.
2   Netto resultaat plus totaal afschrijvingen.
3   REBITDA: REBIT, voor recurrente afschrijvingen.
4   Simcor ®: gecombineerde lipidenbehandeling (Niaspan® /simvastatine) met vaste dosissen en ontwikkeld door ABBOTT
5   EBIT: resultaat vóór financiële lasten en belastingen
6  Berekend op basis van het gewogen gemiddelde van het aantal aandelen in de periode, na aftrek van de eigen aandelen teruggekocht ter dekking van de aandelenoptieprogramma’s of in totaal  82.787.815 aandelen voor het 1e kwartaal 2007 en 83.769.374 aandelen voor het 1e kwartaal 2008.
7   Het resultaat per segment omvat het resultaat van de drie sectoren van de Groep alsook de “Corporate & Business Support”.
8   Het gaat hier om de omzet na uitsluiting van de verkoop tussen sectoren onderling.
  

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *