Resultaten 2005

De volledige persmededeling met het financieel verslag volgens IFRS-normen, vindt u in het PDF-document in bijlage.

Nieuwe records voor SOLVAY in 2005
na het uitstekende resultaat van 2004

  • Netto resultaat Groep stijgt met 51% en cash flow met 1,28 miljard EUR
  • Omzet  (+18%) en operationeel resultaat (+23%), sterk vooruit in de drie sectoren
  • Voorstel voor netto dividend van 2 EUR, of een verhoging met 5,3%

De omzet bereikt in 2005 8.562 miljoen EUR, een toename met 18% in vergelijking met 2004 (+25% in het 4e kwartaal. De omzet stijgt in de drie sectoren : Farmaceutische Producten +30%, Chemie +14% en Kunststoffen +13%.

De REBIT (912 miljoen EUR) neemt met 23% toe in vergelijking met 2004 (+20% in het 4e kwartaal) met een operationele marge (REBIT op de omzet) die de 11% benadert. De vooruitgang doet zich voor in elk van de drie sectoren: Farmaceutische Producten +28%, Chemie +58% en Kunststoffen +4%.

Het netto Groepsresultaat bereikt 816 miljoen EUR in 2005 en overtreft zo met 51% het resultaat van 2004 (541 miljoen EUR). In het 4e kwartaal 2005 is het met 4% gestegen in vergelijking met dezelfde periode in 2004.

Naast de vooruitgang van het operationele resultaat (REBIT, + 23% in 2005) zit in het netto Groepsresultaat ook een netto meerwaarde vervat op de verkoop van de participatie in de activiteit polyethyleen aan BP (472 miljoen EUR) en een negatief saldo van niet-recurrente bestanddelen ten bedrage van 357 miljoen EUR uit de winsten uit verkoop van gebouwen (135 miljoen EUR) en voorzieningen voor 432 miljoen EUR.

De cash flow 1 voor het jaar 2005 beloopt 1,28 miljard EUR en de schuldratio op het eigen vermogen komt op het eind van het jaar 2005 op 43%.

De Raad van Bestuur wil de gewone Algemene Vergadering van 9 mei 2006 de uitbetaling voorstellen van een netto dividend van 2 EUR per aandeel, of een verhoging met 5,3% in vergelijking met dat van 2004. Deze evolutie vloeit voort uit het beleid van de Groep om het dividend telkens als dit mogelijk is te verhogen en het zo mogelijk ook niet te verminderen. In de afgelopen 24 jaar is het dividend telkens verhoogd en het is nooit verminderd.

Het resultaat van de sector Chemie (REBIT van 285 miljoen EUR) in 2005 is 58% beter dan in 2004. De marktsituatie is over het hele jaar 2005 gunstig geweest, waardoor de prijsstijgingen konden worden bevestigd. Samen met een strenge kostenbeheersing zorgde dit ervoor dat de operationele marge van de sector 10% bereikt, bekeken over het hele jaar 2005. In het 4e kwartaal 2005 boekte de sector een resultaat dat 15% beter was.

De sector Kunststoffen (REBIT van 389 miljoen EUR) doet het 4% beter dan in 2004, met een operationele marge van 11%.  Het 4e kwartaal van 2005 gaf een daling van 19% te zien ten opzichte van het voorafgaande jaar toen het resultaat zeer sterk was, speciaal dan bij de vinylproducten die eind 2004 een hoogtepunt bereikt hadden. Na de geleidelijke achteruitgang in het 2e kwartaal 2005, zijn de marges in de vinylproductieketen vanaf september weer verbeterd. De Speciale Polymeren die ook sterk bijdragen tot het Groepsresultaat, hebben een omzetverhoging van 7 % bereikt, ondanks de zwakte van de autosector en de sector van de halfgeleiders. Van deze verhoogde omzet is niets te merken in het resultaat, tengevolge van de opstartkost van nieuwe productie-eenheden en de duurdere grondstoffen.

In het resultaat van de Sector Farmaceutische Producten zit sedert 1 augustus 2005, dus over een periode van 5 maanden, ook het resultaat van Fournier Pharma vervat, d.i. een omzet van 265 miljoen EUR en een operationeel resultaat (REBIT) van 64 miljoen EUR.  Fenofibraat, de «blockbuster» van Fournier Pharma,  heeft het heel goed gedaan en beantwoordt ruim aan de verwachtingen. De omzet neemt in 2005 voor het geheel van de sector toe met 30%, ten opzichte van 2004 (+62% in het 4e kwartaal). Die stijging geldt voor elk van de therapeutische vakgebieden. De evolutie is gunstig, zowel in Noord-Amerika als in de opkomende landen. Het operationeel resultaat verbetert met 302 miljoen EUR. Het operationeel resultaat van het 4e trimester van 2005 komt op 108 miljoen EUR, meer dan het dubbele van dat van het 4e trimester van 2004.

Het recordresultaat van 2005 en de structurele verbetering van de operationele marges zijn te danken aan onze strategie die de klemtoon legt op innovatie, leiderschap en concurrentiekracht en op een snellere ontwikkeling van de Farmaceutische Producten en de Specialiteiten. De Groep heeft het jaar 2006 in gunstige omstandigheden aangevat, ondanks de sterke stijging van de energiekosten.

1  Netto resultaat plus totale afschrijvingen

Overzicht financiële gegevens van de  SOLVAY-Groep 2

In miljoenen EUR
(behalve gegevens per aandeel, in EUR)

2004 3

2005

2005/2004
in %

 4e kwartaal 2004 3

4e kwartaal 2005

4e kwartaal 2005/
4e kwartaal 2004
%

 Omzet

7.271

8.562

+18%

1.865

2.324

+25%

 REBIT 

741

912

+23%

196

236

+20%

 Niet- recurrente bestanddelen

-67

-357

n.s.

-5

-62

n.s.

 EBIT

674

555

-18%

191

174

-9%

 Financieringskosten

-89

-85

-4%

-20

-25

+25%

 Winstbelastingen

-125

-153

+22%

-42

-38

-10%

 “Niet-voortgezette” activiteiten

+66

+476

n.s.

-4

+22

n.s.

 Opbrengst uit participaties

+15

+23

+53%

 Netto resultaat van de Groep

541

816

+51%

126

131

+4%

 Netto resultaat (aandeel van Solvay)

489

789

+61%

110

124

+13%

 Totaal  afschrijvingen

449

464

+3%

113

129

+14%

 REBITDA 4

1.145

1.339

+17%

298

360

+21%

 Cash flow 5

990

1.280

+29%

239

260

+9%

 (per aandeel, in EUR)
Netto resultaat per aandeel 6

5,92

9,51

+61%

1,32

1,50

+14%

 Netto schulden/eigen vermogen-ratio

21%

43%

2  Rekening nagekeen door Deloitte
3  Herberekende financiële bestanddelen na invoering van de IFRS 5 norm « niet-voortgezette activiteiten » op 1 januari 2005.
4  REBITDA: REBIT vóór recurrente afschrijvingen en voor “voortgezette activiteiten”.
5  De cash flow kent men door het netto resultaat van de Groep en de afschrijvingen bij elkaar op te tellen.
6 Berekend op basis van het gewogen gemiddelde van het aantal aandelen in de verslagperiode, na aftrek van de eigen aandelen, teruggekocht ter dekking van het programma van aandelenopties. In totaal gaat het om  82.520.997 aandelen voor 2004 en 83.021.167 aandelen voor 2005.

Kanttekeningen bij het beknopte overzicht van de financiële gegevens van de Solvay-groep

De niet-recurrente bestanddelen vertonen in 2005 een negatief saldo van 357 miljoen EUR waarvan -62 miljoen EUR in het 4de kwartaal 2005. Voor het hele jaar 2005, gaat het hier meer bepaald om meerwaarden ten bedrage van 135 miljoen EUR op de verkoop van gebouwen en voorts om voorzieningen voor 432 miljoen EUR waarvan 356 miljoen EUR werd geboekt voor diverse risico’s  in de farmacie die in neerwaartse zin werden herzien; ook om de mogelijke consequenties van het hangende juridisch geschil met de concurrentie-overheid inzake de peroxides; voorts nog de 76 miljoen EUR voor herstructureringen op verscheidene sites in Europa en in de Verenigde Staten.

De kosten van netto schulden bedragen 85 miljoen EUR, een daling met 4%  in vergelijking met 2004, ondanks de betaling eind juli 2005 van de 1,2 miljard EUR voor de overname van Fournier Pharma.

De belastingen lopen op tot 153 miljoen EUR in 2005. Dit bedrag laat zich niet vergelijken met dat van vorig jaar, omdat in 2005 belangrijke voorzieningen zijn aangelegd, waarvan een gedeelte niet fiscaal aftrekbaar is en de boeking tijdens het 3e kwartaal van 2004 van een belastingkrediet (63 miljoen EUR) in Duitsland.

Door de invoering van de IFRS 5-normen per 1 januari 2005, wordt het resultaat van de “niet-voortgezette” activiteiten niet langer gedetailleerd weergegeven in een apart segment. Het wordt als netto bedrag opgenomen onder de EBIT met aanpassing van de gegevens over het jaar 2004.  In dit resultaat zitten :

  • in 2004: het netto resultaat van de activiteiten hogedichtheidspolyethyleen en zout. Laatstgenoemde is in juli 2004 aan Kali und Salz verkocht.  Voorts het netto resultaat van de industriële folie. De Groep heeft immers in 2005 de verkoop aangekondigd van de harde folie aan Ineos en die van de andere industriële folies aan Renolit (voor een bedrag van 330 miljoen EUR).
  • in 2005: de netto meerwaarde (472 miljoen EUR) op de verkoop op 6 januari 2005 van de Amerikaanse en Europese participatie van Solvay in de activiteit hogedichtheidspolyethyleen aan BP, met terugname van de voorzieningen die overbodig geworden waren. Voorts het netto resultaat van de activiteit industriële folie.

De inkomsten uit participaties zijn de jaarlijkse dividenden die Fortis en Sofina hebben uitbetaald. In 2005 is er niet alleen het dividend dat in het tweede kwartaal van 2004 is uitgekeerd, het resultaat is ook gunstig beïnvloed door de uitbetaling door Fortis van een dividendvoorschot in het 3e kwartaal.

Het netto resultaat van de Groep komt op 816 miljoen EUR. Het netto resultaat per aandeel loopt in 2005 op tot 9,51 EUR, in vergelijking met 5,92  EUR voor het jaar 2004.

De afschrijvingen bedragen 464 miljoen EUR, een verhoging met 3 % wanneer men vergelijkt met die van 2004. De cash flow  bedraagt 1,28 miljard EUR .

Het eigen vermogen bedraagt 3.920 miljoen EUR op het einde van 2005, wat neerkomt op een verhoging met 128  miljoen EUR in vergelijking met dat van 31 december 2004, na de terugbetaling van de preferente aandelen uitgegeven door Solvay Finance Jersey voor een bedrag van 800 miljoen EUR en een netto resultaat van 816 miljoen EUR.

In vergelijking met 31 december 2004 is de netto schuld van de Groep eind 2005 (1.680 miljoen EUR) opgelopen met 885 miljoen EUR. Dit is het gevolg van de betaling voor de overname van Fournier Pharma met een bedrag van 1,2 miljard EUR. De verhouding netto schuld/eigen vermogen bedraagt nu 43%, te vergelijken met 46% op het einde van het 3e kwartaal 2005, wat strookt met het voornemen de 45% niet langdurig te overschrijden.
Overigens hebben Moody’s en S&P de lange en korte termijn ratings van Solvay (respectievelijk A/A2 en A1/P1) bevestigd na de overname van Fournier Pharma.

INVESTERINGEN en ONDERZOEK & ONTWIKKELING

De Investeringen lopen in 2005 op tot 1.930 miljoen EUR, waarvan 1,2 miljard EUR  voor de overname van Fournier Pharma.  Aan Onderzoek en Ontwikkeling is 472 miljoen EUR besteed, waarvan meer dan 70% voor de sector Farmaceutische Producten. De onderzoeksinspanning, inclusief Fournier Pharma sedert 1 augustus 2005, voor deze laatste bedroeg 351 miljoen EUR (15% van de omzet).

Het investerings- en het O&O-budget voor 2006 komen respectievelijk op 872 miljoen EUR en 555 miljoen EUR. In 2006 zal de onderzoeksinspanning in de sector Farmaceutische Producten een bedrag van 413 miljoen EUR vertegenwoordigen (74% van de O&O-uitgaven).

Hieruit blijkt het vaste voornemen van de Groep om zijn strategie van duurzame en renderende groei voort te zetten.

Resultaten per sector

In miljoenen EUR

 2004 3

2005

2005/2004
%

 4e kwartaal 2004 3

 4e kwartaal 2005

 4e kwartaal 2005/
4e kwartaal 2004
%

Omzet GROEP

7.271

8.562

+18%

1.866

2.324

+25%

Farmaceutische Producten

1.745

2.270 7

+30%

441

714

+62%

 Chemie

2.433

2.785

+14%

629

708

+13%

 Kunststoffen 8

3.093

3.507

+13%

795

902

+13%

 Niet-toegewezen bestanddelen

 –

 REBIT Groep

741

912

+23%

196

236

+20%

Farmaceutische Producten

236

302 7

+28%

49

108

+120%

Chemie

180

285

+58%

46

53

+15%

 Kunststoffen 8

373

389

+4%

115

93

-19%

Niet-toegewezen bestanddelen

-49

-63

+29%

-15

-17

+13%

 REBITDA Groep

1.145

1.339

+17%

298

360

+21%

Farmaceutische Producten

299

376

+26%

65

135

+108%

 Chemie

339

448

+32%

85

99

+16%

Kunststoffen 8

540

565

+5%

159

140

-12%

Niet-toegewezen bestanddelen

-33

-50

+52%

-11

-14

+27%

7 5 maanden Fournier Pharma inbegrepen : omzet  : 265 miljoen EUR ; REBIT : 64 miljoen EUR
8 Sinds 1 juni 2004 zijn de sectoren Kunststoffen en Kunststofverwerking samengevoegd. Het resultaat van deze twee oude sectoren wordt voor de jaren 2004 en 2005 weergegeven onder één enkele nieuwe sector Kunststoffen.

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *