Resultaten voor het eerste halfjaar 2006

De volledige persmededeling met het financieel verslag volgens IFRS-normen, vindt u in het PDF-document in bijlage.

Uitstekend operationeel resultaat van de Solvay-groep
in het eerste semester 2006,
weerspiegeling van opnieuw sterke groei

  • Groei met 17% van de omzet (4.744 miljoen EUR) en met 40% van het operationeel resultaat (597 miljoen EUR).
  • Forse vooruitgang voor de activiteit  Farmaceutische Producten; groei voor de sector Chemie en heel mooie prestatie van de sector Kunststoffen.
  • Netto Groepsresultaat  (484 miljoen EUR) dat veel minder gekleurd is door niet-operationele bestanddelen dan dat van het 1e semester van 2005.

De omzet komt voor het 1e semester 2006 17% hoger uit (+15% voor het 2e kwartaal van 2006) en bereikt 4.744 miljoen EUR. De omzet stijgt in het 1e semester 2006 in elk van de drie sectoren: Farmaceutische Producten +44%, Chemie +10% en Kunststoffen +10%.

De REBIT (597 milljoen EUR) neemt met 40% toe in het 1e semester 2006, in vergelijking met het 1e semester 2005 (+45%  in het  2e  trimester 2006). De operationele marge (REBIT op omzet) klimt tot 13%, een verhoging ten opzichte van de 11% in het 1e semester 2005.

Voor het 1e semester van 2006 beloopt het netto Groepsresultaat 484 miljoen EUR (246 miljoen EUR in het 2e kwartaal van 2006). Het bevat een netto meerwaarde van 103 miljoen EUR op de verkoop van de activiteiten in industriële folies aan Renolit in het 1e kwartaal van 2006, en een negatief saldo van niet-recurrente bestanddelen ten bedrage van 86 miljoen EUR.  Er weze aan herinnerd dat het resultaat voor het 1e semester 2005 een bedrag van 451 miljoen EUR opbrengst bevatte uit niet voortgezette activiteiten en een negatief saldo van niet-recurrente bestanddelen van 280 miljoen EUR.

De cash flow1  van het 1er semester 2006 komt op 749 miljoen EUR en de REBITDA2  op 826 miljoen EUR. De verhouding netto schuld/eigen vermogen bedraagt 38% op het einde van het 1e semester 2006.

De omzet van de Sector Farmaceutische Producten3  (1.320 miljoen EUR) in het 1e semester 2006 groeit met 44% (+33% voor het 2e  kwartaal 2006).  Naast de opmerkelijke vooruitgang in cardiometabolica, is de verkoop van Solvay Pharmaceutical’s belangrijkste producten sterk toegenomen.  In de omzet van cardiometabolica zitten 229 miljoen EUR voor fenofibraat, de ‘blockbuster’ die ruimschoots aan de verwachtingen voldoet, en sinds 1 augustus 2005 een onderdeel is van het resultaat. De onderzoeksinspanningen, 217 miljoen EUR of 16% van de omzet, zijn in het 1e semester 2006 aanzienlijk toegenomen. Het operationeel resultaat van de sector Farmaceutische Producten is in het 1e semester 2006 uitzonderlijk hoog en bereikt 243 miljoen EUR (119 miljoen EUR in het 2e kwartaal 2006). Over het hele jaar 2006 zullen resultaat en marges van Solvay Pharmaceuticals een sterke vooruitgang kennen tegenover die van 2005. De sector Farmaceutische Producten vertrouwt erop dat hij bij machte is de tegen het jaar 2010 te halen doelstellingen te realiseren, dit in het kader van het project “« INSPIRE»4.

De omzet van de sector Chemie groeit met 10% in het 1e semester 2006 (+7% in het 2e trimester 2006). Het resultaat, REBIT van 172 miljoen EUR, stijgt met 6% in het 1e semester 2006 in vergelijking met het 1e semester 2005 (+ 2% in het 2e trimester van 2006). Dit mooie resultaat is te danken aan het aanhoudend gunstig wereldwijde evenwicht tussen vraag en aanbod, en dit bij energiekosten die zeer hoog oplopen. De “Minerale Producten” gaan erop vooruit en de “Zuurstofproducten” kunnen opnieuw met een mooi resultaat uitpakken. De activiteiten “elektrochemie” (natriumhydroxide) en fluorproducten gaan erop achteruit.

De omzet van de sector Kunststoffen groeit met 10% (+11% in het 2e kwartaal 2006). Het resultaat, REBIT van 217 miljoen EUR, blijft op het uitzonderlijk hoge niveau van dat van het 1e semester 2005 (+2% in het 2e kwartaal van 2006). Het resultaat van de Specialiteiten (Speciale Polymeren en Inergy Automotive Systems) is beter dan dat van het 1e semester van 2005, terwijl dat van de Vinylproducten in het 1e semester 2006 achteruitgaat in vergelijking met het uitstekende niveau van het 1e semester van 2005, en dit tengevolge van internationaal zwakkere spreads.

 

“Solvay zou over het geheel van het jaar 2006 een goede vooruitgang moeten boeken qua omzet en operationeel resultaat, als we rekening houden met het over het algemeen gunstige bedrijfseconomische klimaat, met de steeds rijkere activiteitenportefeuille en met de volgehouden inspanningen van de Groep om zijn concurrentiepositie te verbeteren.”

Overzicht financiële gegevens van de SOLVAY-Groep5

 

 

In miljoenen EUR
(behalve gegevens per aandeel, in EUR)

 1er semester 2005

1er semester 2006

1er sem. 2006 /
1er sem. 2005

 2e kwartaal 2005

2e kwartaal 2006

2e kwart. 2006/
2e kwart. 2005

Omzet

4.039

4.744

+17%

 2.081

2.388

+15%

REBIT

427

597

+40%

209

304

+45%

Niet-recurrente bestanddelen

-280

 -86

-69%

+42

+2

-95%

EBIT

147

511

+248%

251

306

+22%

Financieringskosten

-38

-45

+18%

-18

-23

+28%

Belastingen

-67

-97

+45%

-71

-49

-31%

“Niet-voortgezette” activiteiten

451

103

-77%

6

0

n.s.

Opbrengst uit deelnemingen

16

12

-25%

16

12

-25%

Netto resultaat van de Groep

509

484

-5%

184

246

+34%

Netto resultaat (aandeel van Solvay)

492

468

-5%

172

236

+37%

Totaal  afschrijvingen

219

265

+21%

109

146

+34%

REBITDA

622

826

+33%

308

420

  +36%

Cash flow

728

749

 +3%

293

392

+34%

(per aandeel, in EUR)

Netto resultaat per aandeel6

5,93

5,66

-5%

2,07

2,86

+38%

Netto schulden/eigen vermogen-ratio

20%

38%

1 Netto resultaat plus afschrijivingen.
2 REBITDA : REBIT voor recurrente afschrijvingen.
3 In het resultaat van de sector Farmaceutische Producten zijn de resultaten van Fournier Pharma sinds 1 augustus 2005 opgenomen.
4 Zie ook het commentaar op pagina 7.
5 Rekening waarop Deloitte een beperkt nazicht heeft uitgevoerd.
6 Berekend op basis van het gewogen gemiddelde van het aantal aandelen in de periode, na aftrek van de eigen aandelen teruggekocht ter dekking van de aandelenoptie-programma’s of in totaal 82.987.400 aandelen voor het 1e semester 2005 en 82.660.864 aandelen voor het  1e semester 2006.

Bemerkingen bij het overzicht van de financiële gegevens van de Solvay-groep

De niet-recurrente bestanddelen vertonen in het 1e semester van 2006 een negatief saldo van 86 miljoen EUR. Dit laatste bedrag bevat :

  • de meerwaarde van 75 miljoen EUR op de verkoop in het 2e kwartaal van 49,6% van de Financière Keyenveld nv (participatie Sofina nv);
  • 101 miljoen EUR herstructureringskosten, hoofdzakelijk geboekt in het 1e kwartaal 2006 als onderdeel van de uitvoering van de doelstellingen van de sector Farmaceutische Producten tegen het jaar 2010 (project « INSPIRE7) »;
  • evenals 58 miljoen EUR kosten voor herstructureringen en bijkomende voorzieningen met het oog op allerlei geschillen, vooral in de sector Chemie, meer bepaald in verband met de reorganisatie van de activiteiten in barium en strontium carbonaten, die te lijden hebben onder zware concurrentiële druk.

De financieringskosten belopen 45 miljoen EUR. De financiële schuld is op het einde van het 1e semester 2006 geheel ingedekt tegen vaste rentevoet. Dit is het resultaat van de uitgifte in mei, voor een bedrag van 500 miljoen EUR, van een hybride, niet-verwaterend financieel instrument, met uitbetaling van een vaste interest voor de eerstvolgende 10 jaren. Deze uitgifte heeft de Groep toegelaten zijn financiële structuur te verstevigen, daarbij genietend van gunstige voorwaarden op de kapitaalmarkt.

De belastingen bedragen 97 miljoen EUR in het 1e semester van 2006, wat neerkomt op een tarief van 21%, rekening houdend met belastingkredieten in Duitsland en Spanje en met de niet belastbare meerwaarde op de verkoop in het 2e kwartaal, van 49,6% van de Financière Keyenveld nv. Dit bedrag aan belastingen is niet vergelijkbaar met dat in dezelfde periode van vorig jaar, omdat in 2005 belangrijke voorzieningen werden aangelegd, die voor een deel niet fiscaal aftrekbaar waren.

Het resultaat van de niet-voortgezette activiteiten bevat in het 1e kwartaal van 2006, de netto opbrengst en de netto meerwaarde (103 miljoen EUR) op de verkoop in maart 2006 van de activiteiten in industriële folies aan Renolit.  Ter herinnering: in het 1e semester van 2005 betrof dit de netto meerwaarde (443 miljoen EUR) op de verkoop op 6 januari 2005 van de Amerikaanse en Europese participatie van Solvay in de activiteit hogedichtheidspolyethyleen aan BP en het netto resultaat van de activiteiten in industriële folies.

Bij de inkomsten uit deelnemingen gaat het om jaarlijkse dividenden betaald door Fortis en Sofina. Wat Fortis betreft en rekening houdend met het dividendvoorschot uitbetaald in het 3e kwartaal van 2005, betreft het in het 2e kwartaal van 2006 geboekte bedrag enkel het slotdividend.

Het netto resultaat van de Groep komt op 484 miljoen EUR. Het netto resultaat per aandeel voor het 1e semester 2006 bedraagt 5,66 EUR (2,86 EUR in het 2e trimester 2006), in vergelijking met 5,93 EUR voor dezelfde periode in 2005 (2,07 EUR in het 2e trimester 2005).

De afschrijvingen belopen 265 miljoen EUR, een stijging van 21% in vergelijking met die van het 1e halfjaar van 2005. De cash flow komt op 749 miljoen EUR en is toegenomen met 3%.  De REBITDA bedraagt 826 miljoen EUR. Dat is een toename met 33%, rekening houdend met de sterke vooruitgang van het operationeel resultaat.

Het eigen vermogen beloopt 4.159 miljoen EUR op het einde van het 1e semester 2006, een toename met 239 miljoen EUR in vergelijking met eind 2005. De netto schuld van de Groep per 30 juni 2006 (1.599 miljoen EUR) is met 81 miljoen EUR gedaald in vergelijking met die van 31 december 2005. De verhouding netto schuld/eigen vermogen komt op 38%, een daling in vergelijking met  eind 2005, toen die 43% bedroeg.

RESULTATEN PER SEGMENT 8

In miljoenen EUR

1e semester 2005

1e semester 2006

1e sem. 2006 /
1e sem. 2005

 2e kwartaal 2005

2e kwartaal  2006

2e kwartaal 2006/
2e kwartaal 2005

Omzet GROEP

4.039

4.744

+17%

2.081

2.388

+15%

Farmaceutische Producten

917

1.320

+44%

487

648

+33%

Chemie

1.373

1.509

+10%

710

757

+7%

Kunststoffen

1.748

1.916

 +10%

884

983

+11%

Niet-toegewezen bestanddelen

REBIT GROEP

427

597

 +40%

209

304

+45%

Farmaceutische Producten

76

243

+220%

34

119

+250%

Chemie

163

172

+6%

82

84

+2%

 Kunststoffe

218

217

111

113

+2%

Niet-toegewezen bestanddelen

-30

-35

 +17%

-17

-12

-29%

REBITDA GROEP

622

826

+33%

308

420

+36%

Farmaceutische Producten

103

293

+184%

47

145

+209%

Chemie

240

255

+6%

121

126

+4%

Kunststoffe

303

307

+1%

155

159

+3%

Niet-toegewezen bestanddelen

-24

-29

+21%

-15

-10

-33%

 

7 Zie ook het commentaar op pagina 7.
8 Het resultaat per segment omvat het resultaat van de drie sectoren van de Groep alsook de niet-toegewezen bestanddelen.

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *