1e kwartaal 2006 resultaten

De volledige persmededeling met het financieel verslag volgens IFRS-normen, vindt u in het PDF-document in bijlage.

Uitstekend resultaat voor de Solvay-groep in 1e kwartaal 2006

  • Omzet van 2.357 miljoen EUR (+20%) en operationeel resultaat van 293 miljoen EUR (+34%)
  • Sterke vooruitgang voor de Farmaceutische activiteiten; groei in de sector Chemie en mooie prestatie van de sector Kunststoffen
  • Netto resultaat Groep (238 miljoen EUR) is veel minder beïnvloed door niet-operationele bestanddelen dan het netto resultaat van het 1e kwartaal 2005.

In het 1e kwartaal 2006 stijgt de omzet tot 2.357 miljoen EUR, een toename met 20% in vergelijking met het 1e kwartaal 2005. De omzet stijgt in elk van de drie sectoren: Farmaceutische Producten (+56%), Chemie (+13%) en Kunststoffen (+8%).

De REBIT (293 miljoen EUR) gaat met 34% vooruit in het 1e kwartaal van 2006, in vergelijking met het 1e kwartaal 2005. De operationele marge (REBIT op de omzet) komt dicht in de buurt van de 13%, een toename in vergelijking met die van het 1e kwartaal 2005 (11%). Het operationeel resultaat van de sector Farmaceutische Producten verdrievoudigt, dat van de sector Chemie groeit met 7%, terwijl de sector Kunststoffen qua operationeel resultaat een prestatie neerzet die vergelijkbaar is (-2%) met die van het uitstekende 1e kwartaal 2005.

Het netto resultaat van de Groep loopt op tot 238 miljoen EUR in het 1er kwartaal 2006. Daarin zit een netto meerwaarde vervat uit de verkoop van de industriële folie aan Renolit (103 miljoen EUR) en een negatief saldo van niet-recurrente bestanddelen ten bedrage van 88 miljoen EUR, waarvan 77 miljoen EUR voor herstructureringskosten in het kader van de doelstellingen van het “INSPIRE” (1)-project van de sector Farmaceutische Producten, dat in 2010 gerealiseerd moet zijn. Het netto resultaat van de Groep voor het 1e kwartaal 2006 is vergelijkbaar met dat van het 1e kwartaal 2005 waarin 445 miljoen EUR vervat was, het resultaat namelijk van niet-voortgezette activiteiten en een meerwaarde uit verkoop en een negatief saldo van niet-recurrente bestanddelen voor een bedrag van 322 miljoen EUR.

De cash flow 2 van het 1e kwartaal 2006 komt op 357 miljoen EUR en de REBITDA 3  op 406 miljoen EUR. De  ratio netto schuld/eigen vermogen daalt tot 37% op het einde van het 1e kwartaal 2006; eind 2005 was dit nog  43%.

De omzet van de sector Farmaceutische Producten 4 (672 miljoen EUR) stijgt in het 1e kwartaal  2006 met 56% ; hij neemt toe in elk van de therapeutische specialisaties. Dit geldt vooral voor de « Cardiometabolica », waarin 114 miljoen EUR voor fenofibraat, de «blockbuster» van Fournier Pharma, die onze verwachtingen ruim inlost. De onderzoeksinspanning  (108 miljoen EUR ; 16% van de verkoop) is significant hoger in het 1e kwartaal 2006. Het operationeel resultaat van de sector Farmaceutische Producten is voor het 1e kwartaal 2006 bijzonder hoog en bedraagt 124 miljoen EUR. Over 2006 in zijn geheel zullen het resultaat en de marges van Solvay Pharmaceuticals beter zijn dan in 2005. De sector Farmaceutische Producten heeft vertrouwen in zijn vermogen om de in het kader van het “INSPIRE” (1)-project aangekondigde doelstellingen tegen 2010 te realiseren.

De omzet van de sector Chemie groeit met 13%. Het resultaat (REBIT van 88 miljoen EUR) verbetert met 7% in het 1e kwartaal 2006, in vergelijking met het toch al hoge niveau van het 1e kwartaal 2005. Deze prestatie was mogelijk dank zij een volgehouden globaal evenwicht tussen aanbod en vraag, een strenge kostenbeheersing en stijgende verkoopprijzen in bepaalde activiteiten, in het bijzonder dan natriumcarbonaat en de fluorspecialiteiten, dit alles bij energiekosten die stijgen tot een zeer hoog peil.

De omzet van de sector Kunststoffen groeit met  8%. Het resultaat  (REBIT van 104 miljoen EUR) handhaaft zich op een vergelijkbaar niveau (-2%) als het exceptioneel resultaat van het 1e kwartaal 2005. De Specialiteiten (Speciale Polymeren en Inergy Automotive Systems) gaan erop vooruit in vergelijking met het 1e kwartaal 2005, dank zij hogere volumes, terwijl prijsverhogingen over het algemeen de invloed van de kostenstijgingen hebben beperkt. De Vinylproducten trekken de lijn van het 4e kwartaal van 2005 door, maar presteren minder goed dan in het uitzonderlijke 1e kwartaal  2005. De groeiende vraag naar PVC die wordt vastgesteld, al was de vraag al beter dan men in het seizoen kon verwachten, zou verdere prijsverhogingen moeten mogelijk maken, terwijl de ethyleenprijzen fors stijgen.

« De drie sectoren van de Groep hebben het jaar 2006 zeer goed ingezet. Over het geheel van het jaar 2006 en rekening houdend met de huidige macro-economische omstandigheden, zou de Solvay-groep een goede vooruitgang moeten realiseren qua omzet en operationeel resultaat. »

Overzicht financiële gegevens van de  SOLVAY-Groep 5

 

In miljoenen EUR
(behalve gegevens per aandeel, in EUR)

1e kwartaal 2005

1e kwartaal 2006

1e kwartaal 2006/ 1e kwartaal 2005 %

Omzet

1.958

2.357

+20%

REBIT

218

293

+34%

Niet-recurrente bestanddelen

-322

-88

-73%

EBIT

-104

205

n.s.

Financieringskosten

-20

-22

+10%

Winstbelastingen

+4

-48

n.s.

“Niet-voortgezette” activiteiten

+445

+103

-77%

Netto resultaat van de Groep

325

238

-27%

Netto resultaat (aandeel van Solvay)

320

232

-27%

Totaal afschrijvingen

109

119

+9%

REBITDA

314

406

+29%

Cash flow

434

357

-18%

(per aandeel, in EUR)

Netto resultaat per aandeel 6

3,86

2,80

-27%

Netto schulden/eigen vermogen-ratio

22%

37%

Bemerkingen bij het overzicht van de financiële gegevens van de Solvay-groep

De niet-recurrente bestanddelen vertonen in het 1e kwartaal 2006 een negatief saldo van 88 miljoen EUR, waarvan 77 miljoen EUR voor herstructureringskosten in het kader van de doelstellingen van de sector Farmaceutische Producten.

De financieringskosten  belopen 22 miljoen EUR, en benaderen die van het 1e  kwartaal 2005. Voor de financiële schuld is er een vast tarief van 71%.

De winstbelastingen lopen in het 1e kwartaal 2006 op tot 48 miljoen EUR, wat neerkomt op een belastingvoet van 25%, rekening houdend met de belastingkredieten in Duitsland en in Spanje. Dit bedrag aan belastingen is niet vergelijkbaar met dat van dezelfde periode van vorig jaar, omdat in 2005 belangrijke voorzieningen dienden aangelegd, die gedeeltelijk niet fiscaal aftrekbaar zijn.

De opbrengst uit niet-voortgezette activiteiten behelst :

  • In het 1e kwartaal 2005 de netto meerwaarde (443 miljoen EUR) op de verkoop op 6 januari 2005 van de Amerikaanse en Europese participatie van Solvay in de activiteit hogedichtheidspolyethyleen aan BP en de netto opbrengst van de activiteit industriële folie ;
  • In het 1e kwartaal 2006 het netto resultaat en de netto meerwaarde (103 miljoen EUR) op de verkoop in maart 2006 van de industriële folie aan Renolit.

Het netto resultaat van de Groep komt op 238 miljoen EUR. Het netto resultaat per aandeel in het 1e kwartaal 2006 bedraagt 2,80 EUR, te vergelijken met de 3,86 EUR voor dezelfde periode in 2005.

De afschrijvingen belopen 119 miljoen EUR, dat is 9% meer dan die van het 1e kwartaal 2005. De cash flow bedraagt 357 miljoen EUR ; hij daalt met 18%, waarbij rekening gehouden wordt met de evolutie van het netto Groepsresultaat, waarin veel minder significante niet-operationele bestanddelen zijn opgenomen dan in het 1e kwartaal 2005. De REBITDA bedraagt 406 miljoen, een toename met 29%.

Het eigen vermogen klimt op het einde van het 1e kwartaal 2006 op tot 4.175 miljoen EUR, een toename met 255 miljoen EUR in vergelijking met het einde van het jaar 2005. Op 31 maart 2006 is de netto schuld van de Groep 146 miljoen EUR lager dan die op 31 december 2005 en bedraagt 1.534 miljoen EUR. De verhouding netto schuld/eigen vermogen is 37%, en is dus lager dan die op het einde van het jaar 2005 (43%).

Resultaten per segment 7

In miljoenen EUR

1e kwartaal 2005

1e kwartaal 2006

1e kwartaal 2006 / 1e kwartaal 2005
%

Omzet GROEP

1.958

2.357

+20%

Farmaceutische Producten

430

672

+56%

 Chemie

664

752

+13%

 Kunststoffen

864

933

+8%

 Niet-toegewezen bestanddelen

 REBIT Groep

218

293

+34%

Farmaceutische Producten

42

124

+195%

Chemie

82

88

+7%

 Kunststoffen

106

104

-2%

Niet-toegewezen bestanddelen

-12

-22

+83%

 REBITDA Groep

314

406

+29%

Farmaceutische Producten

56

148

+164%

 Chemie

119

129

+8%

Kunststoffen

148

148

Niet-toegewezen bestanddelen

-9

-19

+111%

1  Zie ook het commentaar op pagina 7
2  Netto resultaat plus totaal afschrijvingen
3  REBITDA  : REBIT, vóór recurrente afschrijvingen
In het resultaat van de sector Farmaceutische Producten is de opbrengst van Fournier Pharma sedert 1 augustus 2005 opgenomen.
Rekening waarop Deloitte een beperkt nazicht heeft uitgevoerd.
Berekend op basis van het gewogen gemiddelde van het aantal aandelen in de periode, na aftrek van de eigen aandelen teruggekocht ter dekking van de aandelenoptie-programma’s, of in totaal  82.816.924 aandelen in het 1e kwartaal  2005 en  82.723.046 in het  1e kwartaal 2006.
Het resultaat per segment omvat het resultaat van de 3 sectoren van de Groep alsook de niet-toegewezen bestanddelen.

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *